Demokratická výchova pro žáky se SVP

VP6 Pro žáky na ZŠ se SVP

Projekt Žákovský/studentský parlament jako efektivní nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008253

VP6

Název programu: Demokratická výchova pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Zpracovala: Mgr. Lenka DvořákováV průběhu kurzu budeš mít možnost ověřit si získané znalosti z předchozích stránek. V případě správné odpovědi se políčko označí zeleně, v případě špatné odpovědi červeně.

Všechny moduly e-learningu jsou licencovány pod licencí Creative Commons [BY-SA].Licenční podmínky navštivte na adrese creativecommons.org

Co je to školní parlament (ŠP)

 1. Školní parlament je skupina demokraticky zvolených žáků jedné školy.

Školní parlament potřebuje pro kvalitní fungování tři věci:

 1. podporující vedení školy
 2. motivovaného koordinátora
 3. jakékoliv žáky

Inkluze žáků s poruchami učení a ADHD

Pro plnohodnotné zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je zapotřebí poskytnout:
 1. více času a variant,
 2. více konkrétní práce a názorných příkladů,
 3. používat v textu kratší a srozumitelnější věty

Cíle školního parlamentu

 1. Možnost aktivně se podílet na ovlivňování chodu školy.
 2. Napomáhá žákům rozvíjet nezávislé myšlení.
 3. Vede je k zodpovědnosti a spolupráci.
 4. Učí žáky demokratické kultuře.
 5. Vede žáky k občanské gramotnosti.

Co je to školní parlament? Zvol správnou odpověď.
Výchova demokratických občanů

 1. Školní parlament učí děti poznat a rozumět svým právům a povinnostem a prakticky využít své zkušenosti ze školního života a uplatnit je v reálném životě.

Výchova k občanství

 1. „Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování, jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti." (RVP ZV, s. 43)

Promyšlený systém činností ŠP rozvíjí klíčové kompetence žáků

 1. kompetence k učení
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence komunikativní
 4. kompetence sociální a personální
 5. kompetence občanské
 6. kompetence pracovní

Náplň práce školního parlamentu

Oblasti, ve kterých se mohou žáci aktivně podílet, jsou například:
 1. rozhodování ohledně materiálního zvelebování školy,
 2. vzdělání žáků (besedy, školní výlety a exkurze, pořádání výstav, praxe a dobrovolnictví),
 3. pořádání školních akcí (soutěže, besídky, sportovní dny, doučování, mimoškolní aktivity a kroužky).

Test

 1. Čemu se děti učí pomocí školního parlamentu?
  K čemu je školní parlament dobrý?

Řešení

Školní parlament učí děti:
 1. poznat a rozumět svým právům a povinnostem,
 2. prakticky využít své zkušenosti ze školního života a uplatnit je v reálném životě,
 3. rozvíjet nezávislé myšlení,
 4. vede k zodpovědnosti a spolupráci,
 5. učí děti demokratické kultuře a občanské gramotnosti.

Formální podmínky školního parlamentu

 1. Formální podmínky ŠP nastavené v souladu s školním vzdělávacím programem školy.
 2. Jasně vymezené hranice a role.
 3. Usměrnit očekávání - žáci i koordinátor by měli vědět, co můžou od parlamentu očekávat a vyžadovat.

Školní Parlament

 1. Je součástí školního vzdělávacího programu.
 2. Má vyhrazen čas i místo pro svou činnost v rozvrhu.
 3. Má své prostory a prostředky pro propagaci.
 4. Má vytvořený systém voleb.
 5. Má smlouvu mezi školou a členy parlamentu stanovující pravidla a podmínky spolupráce.
 6. Má k dispozici technické a kancelářské vybavení, knihovnu, materiály pro vzdělávání dětí se SVP.
 7. Integruje žáky se SVP - srozumitelně a poutavě podává informace a vysvětlení v jednoduchých formách a příkladech pro děti se SVP.

Jednací řád

 1. ŠP vykonává svou práci podle stanovených pravidel a prostřednictvím svých stanovených zástupců.
 2. Každý názor, každý hlas a podnět je akceptován a projednán.
 3. Zasedání ŠP bývá jednou za měsíc nebo dle potřeb.
 4. Program jednání navrhuje předseda a podklady pro jednání navrhují členové rady v souladu s pravidly, nebo na základě podnětů ostatních členů, nadcházejících událostí.

Školní parlament má na starosti

 1. Vytvoření programu a jeho schválení hlasováním všech členů.
 2. Jednat podle programu a plánu práce, který schválí předseda a jeho členové.
 3. Plnit stanovené úkoly a programy a informovat o událostech, které jsou v plánu a schváleny.
 4. Vyslechnout a dávat k projednání další návrhy členů rady (nově přijaté úkoly, akce, programy a aktivity musí být schváleny a uvedeny v dalším programu).

Školní parlament má na starosti

 1. Sestavování přípravného výboru pro volbu předsedy (premiéra) včetně integrovaných žáku.
 2. Zvolení předsedy a zástupce školního parlamentu.
 3. Zvolení výboru a všech zástupců do vytvořených oblastí a skupin.
 4. Tvoření a úprava zákonů a stanov.
 5. Změny a úpravy ve zvolených úkolech a programech.
 6. Zápisy ze zasedání a předložení ke schválení všem členům (skupiny, třídy, škola).

Kompetence parlamentu

 1. Mezi hlavní činnosti ŠP patří například příprava a organizace projektů, charitativních sbírek, tvorba, tisk a distribuce školního časopisu, snaha o zlepšení vztahů mezi učiteli a žáky a diskuze o dění ve škole.
 2. Je důležité stanovit na začátku roku cíle, které jsou reálné, konkrétní a srozumitelné pro všechny děti, včetně dětí se SVP.

ŠP nepřekračuje kompetence učitelů a vedení školy

 1. ŠP nezasahuje do těchto oblastí:
 2. návrhy na změny způsobu výuky či běžného chodu školy
 3. plán učiva
 4. školní řád
 5. hodnocení žáků

Do kterých oblastí nezasahuje školní parlament?
Koordinátor školního parlamentu

 1. Dospělý člověk, který vede žákovský parlament (učitel, vychovatel, asistent pedagoga, školního psychologa či externí osoba).
 2. Koordinátor nedělá práci za žáky, ale partnersky je vede, radí jim v problematických situacích a vhodnými otázkami je přivádí k vlastním řešením.
 3. Vede žáky k přebírání odpovědnosti za svou práci a za své chování, učí je plánovat si úkoly, pracovat ve skupině a rozvíjet diskusní a prezentační dovednosti.
 4. Podporuje žáky, aby svůj hlas a svá přání začali hlasitě artikulovat a slova převáděli v činy.

Koordinátor a děti se SVP

Děti se SVP mívají problémy s komunikací, nemají dostatečně vybudovanou slovní zásobu, čtenářské dovednosti a chybí jim mnohdy i sebevědomí a důvěra v okolí.

Zvolení do školního parlamentu a jejich aktivní účast na plnění programu je pro jejich další sociální rozvoj velmi přínosná.

Pro klidný průběh všech aktivit a jejich plnění je nutná kvalitní příprava koordinátorů. Kontrola plnění úkolů by měla být společná.

Koordinátor se stává partnerem:

 1. vede žáky parlamentu k týmové spolupráci,
 2. je rádcem a mentorem a pomáhá s plánovaním, stanovením realistických cílů a s komunikací s vedením školy,
 3. monitoruje práci žáků, dává zpětnou vazbu, motivuje je do práce

Co dělá koordinátor?

 1. Spolupracuje s vedením školy.
 2. Vyjedná základní podmínky pro ŠP.
 3. Společně s vedením osvětluje před učitelským sborem přínos ŠP.
 4. Plánuje cíle pro činnost ŠP.
 5. Učí žáky přebírat odpovědnost za činnost v ŠP.
 6. Vede žáky v nezbytných parlamentních procesech (volby, tvorba pravidel ŠP, rozdělování rolí, reflexe činnosti…).
 7. Trénuje žáky v základních parlamentních dovednostech (práce ve skupině, aktivní naslouchání, konstruktivní diskutování, asertivní a slušné chování a vystupování).

Test

 1. Jaké jsou hlavní role koordinátora školního parlamentu?

Řešení

 1. Nedělat práci za žáky ale vést je k přebírání zodpovědnosti a k vlastnímu řešení. Partnersky žáky vést a učit je k týmové práci.

SWOT analýza

Před formulací cílů školního parlamentu na školní rok je vhodné si udělat SWOT analýzu.

 1. S Strenghts – silné stránky
 2. W Weaknesses – slabé stránky
 3. O Opportunities-příležitosti
 4. T Threats-hrozby

Analýza pomůže identifikovat silné stránky a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s činností školního parlamentu.

 1. Silné a slabé stránky jsou vnitřními faktory týkající se každé školy.
 2. Příležitosti a hrozby jsou faktory vnější, které nelze příliš ovlivnit.

Urči, zda je tvrzení správné či nikoli:

Koordinátor vede žáky parlamentu k týmové spolupráci
Koordinátor monitoruje práci žáků, motivuje je
Koordinátor se stává automaticky předsedou parlamentu
Koordinátorem se může stát jeden ze žáků školy

Diskuze

 1. Rozvíjí schopnost poutavě prezentovat.
 2. Učí žáky moderovat setkání.
 3. Ovlivňuje týmového ducha.
 4. Vede k práci ve skupinách.
 5. Učí děti vyjádřit svůj názor.
 6. Učí žáky respektovat názory spolužáků.

Test

 1. Uveďte příklady silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, jaké školní parlament může mít.

Řešení (např.)

Propagace a spolupráce

„Když o sobě parlament nedává vědět, jako by vůbec neexistoval.“ 

Aby byl ŠP efektivní, je zapotřebí informovat ostatní žáky a vedení školy o jeho činnosti. Parlament se tedy neobejde bez propagace svých zájmů, (politických) cílů a aktivit.

Možná místa k propagaci:

 1. školní časopis (zpravodaj)
 2. nástěnka
 3. rozhlas
 4. webové stánky/sociální média
 5. verbální oznámení – např. na začátku/konci vyučovací hodiny

Mluvčí/komunikátor

 1. Nepodceňujte časovou náročnost propagace!
 2. Měl by se zvolit mluvčí, který je schopen podávat informace o činnosti a plánech ŠP chytlavým způsobem.
 3. Propagace je důležitou součástí voleb do ŠP.

Test

 1. Uveďte příklady různých způsobů propagace školního parlamentu:

Řešení

 1. školní časopis
 2. nástěnka
 3. rozhlas
 4. webové stránky
 5. sociální média
 6. verbální oznámení

Volby

Volby jsou nedílnou součástí demokracie a volby do školního parlamentu umožní žákům podílet se na demokratickém rozhodování.

 1. Volební kampaň umožní kandidátům sdělit myšlenky/vize svým spolužákům, kteří si podle nich utvoří svůj názor.
 2. Kandidáti jednotlivých tříd se spolužáky sestaví volební program, kde určí, co chtějí změnit, jaké mají cíle a postoje.
 3. Tyto cíle pak aktivně představují voličům (ostatním žákům).
 4. Žáci se podílejí na volbě svých zástupců.

Příprava, propagace a realizace voleb

Do přípravné a organizační fáze voleb patří:

 1. Vytváření/vytištění hlasovacích lístků.
 2. Vytváření informačních materiálů o tom, jak, kde a kdy budou volby probíhat.
 3. Sestavení seznamu voličů.
 4. Zajištění volební urny.
 5. Příprava volební místnosti (např. psací potřeby na zatrhávání kandidátů na hlasovacích lístcích.

Průběh voleb

 1. Volby se konají jednou za dva roky.
 2. Každá třída pošle do voleb alespoň dva kandidáty (obvykle dva až pět).
 3. Kandidáti představí ve třídách volební program (např. v hodině občanské výchovy nebo jiným způsobem propagace).
 4. Žáci obdrží v den voleb volební/hlasovací lístek, kde zaškrtnou dva kandidáty, které si vybrali, a lístek vhodí do urny.

Vyhlášení voleb

 1. Organizaci voleb a spočítání hlasů má na starosti volební komise, kterou tvoří členové ŠP z předchozího volebního období.
 2. Výsledky jsou vyhlášeny a srozumitelně komunikovány všem voličům.

Test

 1. K čemu jsou dobré volby do školního parlamentu?

Řešení

 1. Volby jsou nedílnou součástí demokracie a volby do školního parlamentu umožní žákům podílet se na demokratickém rozhodování.

Oficiální uvedení do úřadu – podepsání smlouvy

Zvolení zástupci tříd jsou uvedeni do úřadu složením slibu a podepsáním smluv.

Slib člena ŠP:

„Slibuji, že budu zachovávat Ústavu žákovského parlamentu školy xxx. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“.

Úmluvy o právech dítěte

Práce na půdě školního parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 valným shromážděním OSN, a k níž přistoupila i Česká republika. Podle této Úmluvy má dítě právo:

 1. vyjádřit svůj vlastní požadavek na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti,
 2. na ochranu před jakoukoli diskriminací získat a zveřejnit informace.

Akční plán

Akční plán, kde si členové parlamentu stanoví cíle na školní rok a rozvrhnou, kdo a co dělá v jednotlivých měsících.
 1. Stanovit na začátku roku cíle, které jsou reálné, konkrétní a srozumitelné.
 2. Zapojit do formulování cílů i vedení školy a spolupracujícího kolegu.
 3. Představit naformulované cíle žákům (klidně i jednodušším jazykem)

Test

 1. K čemu je Akční plán?

Řešení

 1. Akční plán pomůže členům parlamentu stanovit cíle na školní rok a rozvrhnout, kdo a co dělá v jednotlivých měsících.

Evaluace

Koordinátoři ŠP obvykle formulují cíle, které zdokonalují fungování parlamentu jako celku, anebo cíle, které jsou orientovány na zlepšení dovedností a kompetencí jednotlivých členů parlamentu.

Každoroční cíl:

 1. předávání odpovědnosti žákům

Autoevaluace

 1. Stanovte cíl, jehož naplnění můžeme považovat za velký úspěch: předávání odpovědnosti žákům (obzvláště v druhé polovině roku, kdy je ŠP již vyspělejší a stabilizovaný).
 2. Je důležité se ohlédnout na konci roku a zhodnotit, zda se vám podařilo vaše cíle naplnit. Pokud ne, řekněte si, co všechno můžete udělat pro jejich splnění v  příštím roce.

Test

 1. Kdo je zodpovědný za autoevaluaci?

Řešení

 1. Žáci školního parlamentu s pomocí koordinátora

Reference

 1. http://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/8ba6aa9585d5c5dd32084e3fbb64fa0a2cb82ae6_uploaded_cov2012-vzdelavanim_k_demokracii.pdf?fbclid=IwAR0VGcV3ucgQTAu6oojT19fHMst9XVVBKS5RGKwIg0hzyEj_oIy4Hd3Zi3Y
 2. (http://www.skolaprodemokracii.cz/zakovske-projekty/co-je-zakovsky-parlament.html).
 3. (https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/S/%C5%A0koln%C3%AD_parlament )
 4. http://www.skolaprodemokracii.cz/stahnout-soubor?id=317
 5. file:///C:/Users/Veronika/Downloads/RVP%20ZV_2017_%C4%8Derven-2.pdf
Nyní přejdi na závěrečný test, v případě 80%ní úspěšnosti si můžeš vygenerovat certifikát. Po absolvování testu prosím vyplň hodnotící dotazník.
Vítejte v e-learningu!
Pokračujte dále.
Helper
Pokračujte kliknutím
na modrou šipku
nebo zmáčkněte mezerník.
Helper

Expresní kurz okamžitě!

Přeskočit rovnou na test Restartovat prezentaci

Přeskočte celou prezentaci rovnou na závěrečný test.

Po testu Vám bude vystaven certifikát o dokončení!